רכז/ת תחום בעלי חיים

תיאור התפקיד: תכלול כלל הגורמים העירוניים והפעילויות המתבצעות בנושא בעלי חיים ומחזיקי בעלי חיים. יצירת סטנדרטיזציה בנושא מענה לסוגיות הקשורות לבעלי חיים במרחב העירוני ושירות למחזיקי בעלי חיים (גינות כלבים, חיסונים, שירותים נוספים). ריכוז פניות, זיהוי צרכים ומגמות של מחזיקי בעלי חיים וגורמים הקשורים לטיפול בבעלי חיים ולכל נושא הקשור לבעלי חיים במרחב הציבורי. ביצוע […]

ממונה תכנון סביבתי

תיאור התפקיד: אחריות לבדיקת תכניות בנין עיר והטמעת היבטי איכות הסביבה (רעש ואקוסטיקה, איכות אוויר, זיהומי קרקע/גזי קרקע ומים, חומרים מסוכנים וקרינה) בתכנון ובהוראות התכניות.                                           נציגות המשרד להגנת הסביבה בוועדות התכנון ומתן ייעוץ סביבתי לוועדה המקומית ובוועדות היגוי של לשכת התכנון במחוז תל אביב. בדיקת תסקירי השפעה על הסביבה כלשונם בחוק. מתן הנחיות וייעץ סביבתי […]

ממונה רעש ואקוסטיקה

תיאור התפקיד: אחריות לפיקוח, בקרה ומניעת מפגעים בהיבטי איכות הסביבה בתחום הרעש והאקוסטיקה, בהתאם לתוכנית העבודה, למדינות העירונית, חוקים, תקנות והנחיות מנהל הרשות ולהוראות המשרד להגנת הסביבה. ביצוע מדידות רעש ברחבי העיר וניתוח ממצאי המדידות, הסקת מסקנות ומתן הנחיות, התניות ופתרונות אקוסטיים נדרשים. בדיקת תכניות בניין ותיקי מידע בהיבטי רעש ואקוסטיקה, ומתן חוות דעת במסגרת […]

דילוג לתוכן